Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Gminy Kołobrzeg

Biblioteki Publicznej Gminy Kołobrzeg zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Gminy Kołobrzeg.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-05-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dla kilku elementów graficznych brakuje opisu alternatywnego (alt),
 • po dokonaniu walidacji znaleziono ostrzeżenia dotyczące brakujących wpisów name dla elementu input button (nie ma żadnego wpływu na korzystanie ze strony),
 • po dokonaniu walidacji znaleziono ostrzeżenia dotyczące brakujących wpisów title w części linków (nie ma żadnego wpływu na korzystanie ze strony),
 • po dokonaniu walidacji znaleziono ostrzeżenia dotyczące brakującego opisu tagu czy nawiasu w kodzie (nie ma żadnego wpływu na korzystanie ze strony),
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: <time datetime="2020-09-20" id="a11y-data-sporzadzenie">2020-09-20</time>
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: <time datetime="2020-09-20" id="a11y-data-deklaracja-przeglad">2020-09-20</time>

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Pomorski.
 • E-mail: bpzieleniewo@post.pl
 • Telefon: 94 35-274-37

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Kołobrzeg
 • Adres: GMINA KOŁOBRZEG
  ul. Trzebiatowska 48a
  78-100 Kołobrzeg
 • E-mail: sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
 • Telefon: 94 3530420

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynek główny, ul. Szczecińska 12 Zieleniewo
Wejście do budynku jest bezpośrednio z ulicy, biblioteka mieści się na I piętrze. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 Występującymi barierami są:
- strome schody (17 stopni),
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- brak windy,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,
- brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych w postaci pochylni, platform i informacji głosowych,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
- brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej,
- osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się  z pracownikiem pod nr tel. 943527437. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.

Filia w Drzonowie, Drzonowo 60
Filia biblioteczna usytuowana jest w budynku na parterze.  Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
Występującymi barierami są:
- wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,
- brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
- brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych w postaci pochylni, platform i informacji głosowych,
- osoby, dla których pokonanie barier nie jest możliwe, mogą skontaktować się  z pracownikiem pod nr tel. 943587199. Pracownik dostarczy do wejścia lokalu potrzebne książki lub zbiory specjalne.

Filia w Budzistowie, ul. Kołobrzeska 1
Filia mieści się na parterze. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Występującymi barierami są:
- 6 stopni schodów przed głównym wejściem,
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- brak windy w budynku głównym,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,
- brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej,
- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla,
- brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych w postaci pochylni, platform i informacji głosowych,
- osoby, dla których pokonanie schodów nie jest możliwe, mogą skontaktować się  z pracownikiem pod nr tel. 943528396. Pracownik zniesie na dół potrzebne książki lub zbiory specjalne.