REGULAMIN ORGANIZACYJNY

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GMINIE KOŁOBRZEG W ZIELENIEWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółową strukturę organizacyjną Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg w Zieleniewie zwanej dalej „Biblioteką” oraz zasady jej funkcjonowania.

             

2.Biblioteka działa na podstawie:

 

Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz.U.Nr 85, poz.539 z późn. zm./,

Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / tekst jednolity; Dz.U. Z 2001 r Nr 13, poz.123 z późn. zm./,

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,

Uchwały Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 października 2009 r. Nr XXXVIII/252/09 w sprawie powołania samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Gminie Kołobrzeg,

Uchwały Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 października 2009 r. Nr XXXVIII/253/09 w sprawie nadania statutu Bibliotece Gminy Kołobrzeg.

 

3.Organizatorem Biblioteki jest Gmina Kołobrzeg. Siedzibą Biblioteki jest budynek przy ul. Szczecińskiej 12 w Zieleniewie, a terenem jej działania obszar administracyjny gminy Kołobrzeg. Biblioteka jest samodzielną jednostką organizacyjną.

 

4.Celem działania Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy oraz rozwój kultury.

 

     5.Biblioteka jest finansowana z budżetu Gminy oraz może pozyskiwać środki finansowe i inne składniki majątkowe z darowizn, spadków i opłat uzyskanych na podstawie art.14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI

Szczegółowa struktura organizacyjna Biblioteki przedstawia się następująco:

1.  Dyrektor

2. Dział księgowo – kadrowy

3.  Wypożyczalnia i Czytelnia

4.   Filie biblioteczne:

   a.. Filia biblioteczna w Drzonowie

   b. Filia biblioteczna w Budzistowie

III. PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI

 

1. Dyrektor

a) zarządza działalnością i reprezentuje na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie zadań Biblioteki,
b) Dyrektor wykonuje w stosunku do pracowników zatrudnionych w Bibliotece wszystkie
czynności z zakresu prawa pracy,
c) w czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo we wszystkich kwestiach organizacyjnych i
merytorycznych pełni osoba, której zostało udzielone upoważnienie,
d) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań między
poszczególnymi agendami i samodzielnymi stanowiskami pracy,
e) gospodarowanie środkami finansowymi,
f.)gospodarowanie mieniem,
g) opracowywanie i przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów
rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań.

2. Dział księgowo – kadrowy

a) sporządzanie planów finansowych, analiz i opracowań ekonomicznych oraz sprawozdań finansowych o realizacji budżetu Biblioteki,

b) prowadzenie księgowości finansowej i materiałowej,

c) przeprowadzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie,

d) prowadzenie ewidencji wyposażenia pomieszczeń w środki trwałe, przedmioty nietrwałe,

e) naliczanie oraz prowadzenie dokumentacji i ewidencji płacowej,

f) prowadzenie kartotek wynagrodzeń i dokumentacji z zakresu zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, chorobowych, wychowawczych,

g) prowadzenie obsługi spraw osobowych, tj. akta osobowe, ewidencji zwolnień lekarskich, kartotek urlopowych i czasu pracy,

h) inne zadania zlecone przez dyrektora mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki

 

 

3. Przedmiot i zakres działania Biblioteki

 

Biblioteka Publiczna w Zieleniewie jest główną biblioteką gminy Kołobrzeg i razem z filiami zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie całej gminy. Tworzy i udostępnia własne komputerowe bazy danych katalogowych.

 

Zadania Biblioteki w zakresie gromadzenia zbiorów:

a) planowanie ilościowego i jakościowego zaopatrzenia bibliotek w książki, czasopisma, zbiory specjalne, informacyjne, fachowe,

b) realizowanie ustalonego w wskaźnika zaopatrzenia bibliotek w nowości wydawnicze,

c) zbieranie i rozpatrywanie dezyderatów czytelników i bibliotekarzy w sprawie zakupu książek i zbiorów specjalnych, analizowanie aktualnych ofert wydawniczych,

d) analizowanie zawartości i stopnia wykorzystywania zbiorów w Bibliotece i filiach,

e) prowadzenie centralnego zakupu zbiorów,

f) sporządzenie odpowiedniej dokumentacji i przekazywanie zakupionych książek podległym placówkom bibliotecznym,

g) uzgadnianie wartości nabytków z księgowością.

 

Zadania Biblioteki w zakresie opracowania i ewidencji zbiorów

a) formalne i rzeczowe opracowanie zbiorów,

b) tworzenie katalogu komputerowego,

c) ewidencja wpływów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) prace związane z selekcjonowaniem i ubytkowaniem zbiorów, prowadzenie szczegółowej ewidencji ubytków.

 

Zadania Biblioteki w zakresie wypożyczania zbiorów:

a) rejestracja czytelników i ich ewidencja.

b) prowadzenie kartoteki czytelników i wypożyczonych książek,

c) wypożyczanie i przyjmowanie zwróconych książek, czasopism, zbiorów specjalnych,

d) stosowanie się do przepisów i instrukcji dotyczących pracy z użytkownikiem i udostępnianiem zbiorów,

e) organizacja udostępniania książek ludziom chorym, starym i niepełnosprawnym,

f) indywidualne formy pracy z czytelnikiem, poradnictwo i przysposobienie czytelnicze – pomoc czytelnikom w doborze książek do nauki, pracy, rozrywki itp.,

g) wysyłanie upomnień do czytelników zalegających ze zwrotem książek, prowadzenie postępowania o zwrot książek przetrzymywanych przez czytelników,

h) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, stowarzyszeniami i zakładami pracy,

 

Zakres pracy w czytelni

a) prowadzenie katalogu księgozbioru podręcznego i jego aktualizacja,

b) udostępnianie prezencyjne księgozbioru podręcznego i czasopism,

c) udostępnianie na miejscu w czytelni zbiorów regionalnych, fachowych,

d) prowadzenie zeszytu odwiedzin w czytelni,

e) przestrzeganie regulaminu czytelni,

f) udzielanie niezbędnych informacji bibliotecznych i bibliograficznych,

g) pomoc czytelnikom w doborze informatorów, słowników, encyklopedii itp.,

h) prowadzenie czytelni komputerowej,

i) udostępnianie na miejscu wydawnictw multimedialnych na CD-ROM,

j) pomoc wyszukiwaniu informacji w Internecie,

k)zapewnianie czytelnikom dostępu do Internetowych zasobów WWW, nieodpłatnych baz danych, katalogów innych bibliotek.

 

 

 

 

4. Filie biblioteczne

 

a) zgłaszanie dezyderatów w sprawie uzupełniania zbiorów,

b) opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych

c) udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych,

d) bieżąca obsługa czytelników,

e) prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów i norm,

f) rejestracja czytelników i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g) zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych,

h) przestrzeganie przepisów prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.

 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin nadaje oraz wprowadza zmiany Dyrektor po zaopiniowaniu przez Organizatora.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

3. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin Organizacyjny.

4. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa pracy oraz przepisy dotyczące pracowników instytucji kultury. oraz przepisy dotyczące pracowników instytucji kultury